Welkom op Urban Knowledge Platform! Het kenniscentrum ontsluit kennis over methoden, achterliggende theorieën en de toepassingen hiervan in de casussen. Iedere theorie, methode en casus wordt omschreven in een apart document. Thema's De documenten zijn per thema's georganiseerd en gepresenteerd. Er zijn zes hoofd thema’s gedefinieerd:

Ruimtelijke kwaliteit:

behandelt o.a. morfologie, openbare ruimte, aanwezigheid van groen, context, landschap, inrichting, ontmoetingsplekken, identiteit;

Functies in de stad:

behandelt o.a. functiemenging, flexibiliteit, voorzieningen, recreatie;

Mobiliteit:

behandelt o.a. de bewegingen en stromen door de stad, bereikbaarheid, toegankelijkheid, modaliteiten, parkeren, openbaar vervoer, enz.

Kwantitatieve data:

behandelt kwantificeerbare data van o.a. demografie, economie, sociale compositie, milieu, enz.

Real time data:

analysen van bijvoorbeeld twitter berichten, bluetooth, GPS tracking, enz.

Proces:

behandelt o.a. participatie, interactie met de eindgebruiker, betrokkenheid van bewoners, eigenaarschap, cocreatie. Subthema's: Er bestaat de mogelijkheid om bij de beschrijving van een theorie, methode of casus een subthema aan te maken onder één van de eerder genoemde thema’s. Dit is niet direct zichtbaar op het platform, maar als blijkt dat veel documenten aan een bepaald subthema komen te hangen, of als bezoekers er veel naar zoeken, dan is de indeling in thema’s in de toekomst op aan te passen. Filters Naast dat het mogelijk is om via de thema's de informatie te selecteren, zijn er ook andere mogelijkheden om snel inzicht te krijgen in de opbouw van documenten. Er zijn filters in het platform opgenomen. Door deze filters ‘aan te vinken’ wordt de hoeveelheid geselecteerde informatie verder verkleind. De volgende filters zijn van toepassing:

Type document:

Methode: Onder methoden worden alle analysen van een stedelijke omgeving of problematiek verstaan. Op het platform worden alle (analyse)methoden, instrumenten, tools, technieken, enz onder de noemer ‘methoden’ geschaard.

Theorie: De theorieën, die op het platform te vinden zijn, hebben allemaal relatie met een of meerdere methoden die op het platform. Het onderdeel theorieën bevat dan niet volledige beschrijving van een theorie, maar juist die specifieke delen van een theorie die als basis zijn gebruikt voor een methode.

Casus: toepassingen van methoden in een specifieke locatie. Soms gebruikt een casus meer dan een methode. De casussen op het platform worden gepresenteerd in een kaart waarbij het mogelijk is om te kijken of andere casussen op of rond dezelfde locatie uitgevoerd zijn.

Schaal:

Schaal geeft het niveau aan waarop een methode, theorie of casus van toepassing is. Wij onderscheiden vier schaalniveaus: kavel/blok, buurt, stad/regio, land en groter.

Werktype:

Wij maken een onderscheid tussen projecten van studenten en professionals. Onder ‘professionals’ worden zowel professionals uit de beroepspraktijk verstaan als mensen uit het onderwijs en onderzoek. Auteurs Er zijn documenten die door de auteurs zelf zijn ingevoerd of reviews van methoden, theorieën of casussen (een beschouwing door reviewers en niet door originele auteurs).
Kennis toevoegen: stappen
  1. Register (het kan met de LinkedIn account);
  2. Inloggen;
  3. Ga naar "Inhoud bewerken";
  4. Maak een nieuw document;
  5. Selecteert het document type;
  6. Vul de form in voor een nieuw document;
  7. Opslaan en online zetten (als je nog niet klaar bent, het is mogelijk om de ingevulde informatie op te slaan en verder te gaan in een toekomstige sessie voor dat het online is gezet).